Szénási Zsolt   KenwaMabuni

 

 

 

 

 

 

     
Kenei Mabuni   Kenzo Mabuni

 

 

 

 

 

         
Yoshiaki Tsujikawa   Hirokawa

 

 

 

         
Chojiro Tani   Manzo Iwata

 

 

 

         
Ishimi Yasunari   Tadashi Arai

 

 

 

         
Koichi Choda   ShokoSato

 

 

 

         
Kushanko   "Toudi" Sakugawa
 

 

 

 

"Bushi" Sokon Matsumura   Anko Itosu

 

 

 

         
Kanryo Higashionna   Seisho Aragaki
 

 

 

 

         
Go Kenki   Choki Motobu

 

 

 

         
Chotoku Kyan   Chojun Miyagi

 

 

 

         
Gichin Funakoshi   Hironori Otsuka

 

 

 

         
László Molnár